+372 555 14900 Aitame teid suure rõõmuga! Me räägime vene ja inglise keeles.
Aitame teid suure rõõmuga! Me räägime vene ja inglise keeles. +372 555 14900

E-ope haldjakodu.ee ostu- ja tagastuseeskiri

1. Põhisätted

See ostu- ja tagastuseeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab e-salongist www.haldjakodu.ee kaupa ostva isiku (edaspidi ostja) ja PROHO UAB (edaspidi müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutused. Kauba ostmisel e-poest nõustub ostja selle eeskirjaga.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine

2.1. Ostja ja müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, mil ostja klõpsab e-poes pärast ostukorvi täitmist, sihtaadressi märkimist, makseviisi valikut ja selle eeskirjaga tutvumist käsku TELLI, ning leping kehtib lepingujärgsete kohustuste täieliku täitmiseni. Kui ostja ei nõustu eeskirjaga (täielikult või osaliselt), ei tohi ta tellimust esitada.

3. Müüja õigused

3.1. Kui ostja püüab kahjustada e-poe tööd või stabiilset toimimist või eirab oma kohustusi, võib müüja tema e-poe kasutusvõimaluse eelneva hoiatuseta peatada (keelata), vastutamata ostja ees talle sellega kaasnenud kahju eest.

3.2. Müüja võib e-poe töö eelneva hoiatuseta ajutiselt või tähtajatult peatada, vastutamata ostja ees talle sellega kaasnenud kahju eest.

3.3. Müüjal on õigus seda eeskirja ühepoolselt muuta. Müüja avaldab muudetud eeskirja e-poe kodulehel. Muudatused jõustuvad avaldamise hetkest ja kehtivad kõikidele pärast avaldamist sõlmitavatele tehingutele.

3.4. Müüjal on muud eeskirjas ja Leedu Vabariigi seaduses sätestatud õigused.

4. Müüja kohustused

4.1. Müüja peab rakendama meetmeid, et luua ostjale tingimused e-poes pakutavate teenuste kohaseks kasutuseks. Müüja ei garanteeri, et e-pood töötab sujuvalt ja andmeedastus toimib veatult. Müüja ei vastuta ostjale e-poe töörikke ja/või andmeedastusvigade tõttu tekkinud kahju eest.

4.2. Kui müüja ei saa ostjale kaalukate asjaolude tõttu tellitud kaupa toimetada, peab ta ostjale pakkuma analoogset kaupa. Kui ostja keeldub analoogsest kaubast, peab müüja talle 10 tööpäeva jooksul raha tagastama. Sellisel juhul vabaneb müüja vastutusest kauba kättetoimetamata jätmise eest.

4.3. Müüja kohustub kinni pidama muudest selles eeskirjas sätestatud nõuetest.

5. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupa selle eeskirja ja Leedu Vabariigi seaduse järgi.

5.2. Ostjal (tarbijal) on õigus taganeda müüjaga e-poes sõlmitud ostu-müügilepingust, kui ta teatab sellest müüjale kirjalikult 14 tööpäeva jooksul kauba kättetoimetamise päevast. Ostjal on õigus taganeda müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingust üksnes juhul, kui kaup on kvaliteetne, rikkumata ja selle välimus ei ole oluliselt muutunud.

5.3. Ostjal on muud eeskirjas ja Leedu Vabariigi seaduses sätestatud õigused.

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja peab maksma kauba hinna ja saatekulu, samuti muud tasud (kui sellised on lepingu sõlmimisel märgitud) ning tellitud kauba vastu võtma. Ostja tasub kauba eest oma e-panga kaudu, millele on e-poes viide (juhul kui müüjal on ostja pangaga vastav leping sõlmitud), või ülekandega mis tahes muust pangast müüja kontole (märgitud jaotises REKVISIIDID).

6.2. Registreerimisvormis esitatud ostja andmete muutumise korral peab ostja need viivitamatult uuendama.

6.3. Kui ostja maksab e-panga kaudu, millele on e-poes viide (juhul kui müüjal on ostja pangaga vastav leping), peab ta maksekorralduse kinnitama. Kui ostja maksab ülekandega mis tahes muust pangast, peab ta müüjale 24 tunni jooksul alates käsu TELLI klõpsamisest saatma makse teostamise kohta e-kirja. Kui ostja ei kinnita selle aja jooksul maksekorraldust, on müüjal õigus tõlgendada, et ostja on ostu-müügilepingust taganenud. Ostja valitud kaup reserveeritakse ja müüja hakkab ostu-müügilepingut täitma alles siis, kui müüja saab ostja pangast või ostjalt teate makse teostamise kohta.

6.4. Ostjal on kohustus järgida muid eeskirjas ja Leedu Vabariigi seaduses sätestatud nõudeid.

7. Kauba kohaletoimetamine

7.1. Kauba toimetab kohale transpordiettevõte.

7.2. Kui ostja soovib kauba kätte saada tasulistest kohtadest, on kõige parem, kui ta võtab müüjaga võimaluste läbirääkimiseks ühendust e-posti aadressil info@haldjakodu.ee.

7.3. Kui tellitud kaup on müüja laos olemas, toimetatakse see tavaliselt ostja märgitud aadressile 1–2 tööpäevaga pärast makse laekumist. Müüja ei taga, et kaup toimetatakse alati kohale nimetatud aja jooksul, eriti juhul, kui müüja laos ei ole tellitud kaupa. Kui kaup puudub laost või see tuleb toota, kulub kauba kohaletoimetamiseks 2–5 päeva. Kaup toimetatakse kohale kogu Leedu vabariigi ulatuses, sealhulgas Kura säärele.

7.4. Kauba kohaletoimetamise täpse kuupäeva ja kellaaja teatab müüja ostjale e-kirjaga, mille saadab registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist peab ostja oma registreerimisvormi märgitud e-posti aadressi kontrollima iga päev, kuni saab teate kauba kohaletoimetamise kohta.

7.5. Kauba kättesaamisel peab ostja või tema esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise pakendit, kauba kogust, kvaliteeti ja komplektsust.

7.5.1. Kui ostja või tema esindaja tuvastab, et saadetise pakend on vigastatud, kuid ei tuvasta kauba koguse, kvaliteedi ega komplektsuse puudujääke, peab ta transpordiettevõtte esindaja andmekogusse või paberkandjal kättesaamiskinnitusele pakendi vigastuse kohta märke tegema.

7.5.2. Kui ostja või tema esindaja tuvastab puudujäägi kauba koguses ja/või kvaliteedis ja/või komplektsuses, kohustub ta saadetist mitte vastu võtma. Sellisel juhul täidab transpordiettevõtte esindaja koos ostja või tema esindajaga selleks ettenähtud saadetise kontrollakti, kuhu märgib tuvastatud puudujäägid.

7.5.3. Kui ostja või tema esindaja võtab saadetise vastu, kirjutab transpordiettevõtte esindaja andmekogus või paberkandjal kättesaamiskinnitusele alla ja teeb pakendi vigastuse kohta märke, loetakse, et kaup on kätte toimetatud vigastatud pakendis, kuid kauba kogus, kvaliteet ja komplektsus vastavad ostu-müügilepingu tingimustele ning andmekogus või paber-kättesaamiskinnitusel märgitud lisateenused on kohaselt osutatud.

7.5.4. Kui ostja või tema esindaja võtab saadetise vastu, kirjutab transpordiettevõtte esindaja andmekogus või paberkandjal kättesaamiskinnitusele alla, lisamata märkuseid, loetakse, et kaup on kätte toimetatud terves pakendis, kauba kogus, kvaliteet ja komplektsus vastavad ostu-müügilepingu tingimustele ning andmekogus või paber-kättesaamiskinnitusel märgitud lisateenused on kohaselt osutatud.

7.6. Kui kaup toimetatakse kohale ostja märgitud aadressil, loetakse, et see on ostjale üle antud olenemata sellest, kas kauba võtab tegelikult vastu ostja või muu sellel aadressil olnud isik. Kui kaupa ei toimetata ettenähtud päeval kohale, teavitab ostja sellest müüjat hiljemalt järgmisel päeval. Vastasel juhul kaotab ostja õiguse esitada müüjale nõudmisi kauba kohale mittetoimetamise või hilinenud kättetoimetamise kohta.

8. Kauba tagastus

8.1. Kui ostja/tarbija taganeb eeskirja punkti 3.2. järgi kauba ostu-müügilepingust, tagastab ta kauba müüja kulul ja müüja tagastab talle kauba eest makstud raha 15 päeva jooksul alates ostja kirjalikust teatest ostu-müügilepingu lõpetamise kohta.

8.1.1. Kaup koos juurdekuuluvate dokumentidega tagastatakse originaalpakendis ja algses saatepakendis. Enne kauba tagastamist peab ostja müüjaga kindlasti märgitud telefonil või e-posti aadressil info@haldjakodu.ee ühendust võtma.

8.1.2. Tagastatava kauba õige komplektsuse ja pakendi eest vastutab ostja. Kui tagastatav kaup ei ole õigesti komplekteeritud ja/või pakendatud, ei võta müüja seda vastu.

8.1.3. Müüja ei võta tagasi kasutatud ja/või rikutud ja/või kaubanduslik välimuse minetanud kaupa (kauba ülevaatamiseks möödapääsmatuid muutusi toote või pakendi välimuses ei peeta kauba välimuse oluliseks muutuseks).

8.2. Kui ostetud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele või ostjale/tarbijale ei meeldi soetatud kauba kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus (välja arvatud õigusaktides sätestatud tooted, mida ostjal/tarbijal ei ole õigus vahetada/tagastada põhjusel, et talle ei meeldi nende kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus).

8.3. Kauba tagastamiseks peab ostja pöörduma kõigepealt märgitud kontaktidel ja alles müügijuhilt vastava teabe saamise järel kauba kulleriga tagastama või selle ettenähtud kohta viima.

9. Üldine vastutus

9.1. Ostja vastutab registreerimisvormi märgitud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormi märgitud andmete ekslikkusest või ebatäpsusest tulenenud tagajärgede eest.

9.2. Pooled vastutavad e-poe kaudu sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest Leedu Vabariigi seaduses sätestatud korras.

9.3. Leedu Vabariigi digitaalallkirja seaduse artikli 8 lõike 3 kohaselt lepivad ostja ja müüja kokku, et e-poes tehtavate ostja toimingute kinnitus e-poe logimisandmetega (tunnuskoodiga) on õiguslikult võrdväärne digitaalallkirja seaduse artikli 8 lõikes 1 sätestatud digitaalallkirjaga (s.t kinnitusel on samasugune õiguslik jõud kui kirjalike dokumentide allkirjal ja seda aktsepteeritakse kohtu tõendusmaterjalina). Ostja kohustub oma e-poodi logimise andmeid salajas hoidma, neid mitte avaldama ning tagama, et need oleksid teada üksnes temale ja neid kasutaks vaid tema, samuti neid mitte edasi andma ega looma muud moodi teistele isikutele võimalust nende andmetega tutvuda ja neid kasutada. Ostja peab müüjat otsekohe teavitama, kui tal tekib kahtlus, et muu isik on tema logimisandmed teada saanud, samuti logimisandmete rikkumise või avalikustamise korral. Kõik ostja tunnuskoodiga sooritatud toimingud loetakse ostja sooritatuks. Ostja vastutab selliste toimingute tagajärgede eest.

9.4. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete kodulehtedel esitatud teabe eest, isegi kui ostja satub nendele kodulehtedele müüja e-poes olevate linkide kaudu.

9.5. Müüja ei vastuta selle eest, kui e-poes kujutatud tooted ei vasta ostja kuvari eripärade tõttu värvi, kuju või muude parameetrite poolest toote tegelikule värvile, kujule või suurusele.

9.6. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool tema süül teisele poolele tekkinud otsese kahju.

10. Isikuandmete töötlemine

10.1. Ostja, esitades Tellimuse Müüjale, peab esitama isikuandmed, millele tuginedes saab Müüja Ostjat identifitseerida, kauba kohale toimetada, võtta ühendust kui on vaja lisainfot või (Ostja nõusolekul) kasutada neid otseturunduse eesmärgil.

10.2 Ostja, esitades Tellimuse, nõustub, et tema e-maili aadressile ja telefoninumbrile saadetakse informatiivsed teated, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.

10.3 Kui Ostja soovib, et tema e-maili või telefoninumbrit ei kasutataks enam otseturunduse eesmärgil, peab Ostja sellest Müüjat informeerima.

10.4 Müüja kinnitab, et Ostja poolt märgitud isikuandmeid käsitletakse ainult kauba ostmisel Müüja käest ning otseturunduse eesmärgil (v a juhul kui Ostja teatab eeskirjade punktis 10.3 sätestatud korras, et ei soovi tema isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärgil). Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad kauba tarnimise või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

10.5 Isikuandmed, mida Ostja kasutab teostades korraldusi oma kreedit- või deebetkontodelt Müüjale pangasüsteemides, käideldakse turvaliselt, kasutades turvalise ühenduse SSL (inglise k. Secure Socket Layer) sertifikaate. Kogu vastutus nende isikuandmete eest lasub pangal, mille teenuseid kasutab Ostja.

10.6 Ostjal kui andmesubjektil, on õigus saada infot selle kohta, kuidas käsitletakse tema isikuandmeid, neid korrigeerida, kustutada või mitte nõustuda nende käsitlemisega.

10.7 Selleks, et Ostjal oleks võimalus teha oste täisväärtuslikus Internetipoes, sisestab Müüja Ostja arvutisse (seadmesse) infot – “küpsiseid”. Sisestatud infot kasutab Müüja Ostja kui endise internetipoe külastaja tuvastamiseks, info säilitamiseks ostukorvi pandud kauba kohta, andmete kogumiseks kodulehekülje külastatavuse kohta. Ostjal on võimalus vaadata üle, millist infot (“küpsiseid”) on Müüja sisestanud ja ta võib kustutada osad või kõik sisestatud “küpsised”. Ostjal on samuti õigus mitte nõustuda, et infot (“küpsiseid”) sisestatakse ja kasutatakse tema arvutis (seadmes), kuid sellisel juhul võivad teatud internetipoe funktsioonid olla Ostjale kättesaamatud. Ostja, aktsepteerides Eeskirju, nõustub, et tema arvutisse (seadmesse) sisestatakse infot. Selle nõusoleku võib Ostja igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadistusi või pöördudes Müüja poole.

10.8 Ükskõik millise taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete käsitlemisega, peab Ostja esitama Müüjale kirjalikult. Müüja, saades Ostjale vastava taotluse või korralduse, saadab Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku vastuse.

10.9 Kui Ostja ei nõustu käesolevas Eeskirjade paragrahvis toodud Isikuandmete kaitse sätetega, kaotab Ostja õiguse kasutada internetipoe teenuseid.

11. Infoedastus

11.1. Müüja saadab kõik teated ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil.

11.2. Ostja edastab kõik teated ja küsimused müüja e-poe ülaosas märgitud kontaktandmetel (telefon +372 555 14 900 ja e-post info@haldjakodu.ee).

12. Lõppsätted

12.1. Ostja ja müüja lepivad kokku, et kogu müüja e-poe kodulehel olev teave (sealhulgas see eeskiri, teave müüja, pakutavate toodete ja teenuste ning müüja osutatavate tootehooldusteenuste ja garantii kohta (kui garantii kehtib), ostja õigus taganeda ostu-müügilepingu täitmisest) loetakse ostjale kirjalikult esitatuks.

12.2. Kõik ostu-müügilepingust tulenevad lahkhelid ostja ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Leedu Vabariigi seaduses sätestatud korras.

SAATE 10EUR ALLAHINDLUST!