• Logi sisse
 • KAUPADE OSTU-MÜÜGI- JA TAGASTAMISE EESKIRI

  1. Põhisätted

  See ostu- ja müügieeskiri (edaspidi – Eeskiri) sätestab isiku, kes ostab kaupu e-salongis www.fejosnamai.lt (edaspidi – Ostja), ja PROHO UAB (edaspidi - Müüja) omavahelised õigused, kohustused ja vastutuse, kui Ostja ostab kaupu e-kaupluses. Ostes kaupu, nõustub Ostja selle Eeskirja kohaldamisega.

  2. Ostu-müügilepingu sõlmimine

  2.1. Ostu-müügileping loetakse Ostja ja Müüja vahel sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja on veebipoes kokku pannud oma ostukorvi, märkinud ära tarneaadressi, valinud makseviisi ja tutvunud selle Eeskirjaga ning vajutab nupule „Telli”, ja kehtib kuni selle lepingu täieliku täitmiseni. Neil juhtudel, kui Ostja ei nõustu Eeskirja või mõne selle osaga, ei tohi ta tellimust esitada.

  3. Müüja õigused

  3.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-kaupluse tööd või selle stabiilset toimimist või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus etteteatamata piirata tema õigust kasutada e-kauplust või see peatada (lõpetada), vastutamata mingite sellega seotud kahjude eest, mida võib kanda Ostja.

  3.2. Müüjal on etteteatamata õigus ajutiselt või alaliselt lõpetada e-kaupluse tegevus, vastutamata mingite sellega seotud kahjude eest, mida võiks kanda Ostja.

  3.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta seda Eeskirja, avaldades selle Eeskirja e-kaupluse veebilehel. Muudatused jõustuvad avaldamise hetkest kõigi tehingute suhtes, mis on sõlmitud pärast avaldamist.

  3.4. Müüjal on ka teised Eeskirjas ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud kohustused.

  4. Müüja kohustused

  4.1. Müüja kohustub tegema pingutusi, et luua Ostjale tingimused e-kaupluses pakutavate teenuste korrektseks kasutamiseks. Müüja ei anna mingeid garantiisid, et e-kauplus tegutseb katkematult või et andmete edastamine saab olema veatu. Müüja ei vastuta mingite Ostja kahjude eest, mis on seotud elektroonilise kaupluse tegevushäiretega ja (või) andmete edastamise vigadega.

  4.2. Müüja kohustub oluliste asjaolude korral, kui ta ei saa pakkuda Ostjale tellitud kaupa, pakkuma analoogset toodet, ja kui Ostja keeldub analoogse toote vastuvõtmisest, tagastab Ostja poolt tasutud raha 5 tööpäeva jooksul. Sel juhul vabastatakse Müüja vastutusest kauba tarnimata jätmise eest.

  4.3. Müüja kohustub järgima teisi selles Eeskirjas sätestatud nõudeid.

  5. Ostja õigused

  5.1. Ostjal on õigus osta kaupu elektroonilisest kauplusest, juhindudes sellest Eeskirjast ja Leedu Vabariigi õigusaktidest.

  5.2 Ostjal (tarbijal) on õigus keelduda e-kaupluses Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjale kirjalikult hiljemalt 14 tööpäeva jooksul kauba kohale toimetamise päevast. Ostjal on õigus keelduda Müüjaga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust vaid sel juhul, kui kaup on kvaliteetne, ei ole rikutud ja selle välimus ei ole muutunud.

  5.3 Ostjal on ka teised Eeskirjas ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud kohustused.

  6. Ostja õigused

  6.1 Ostja on kohustatud tasuma kaupade ja nende tarnimise hinna, ka teised maksed (kui sellised on lepingus ette nähtud) ja võtma vastu tellitud kauba. Kauba eest tasub Ostja internetipangas, kuhu ta suunatakse e-kauplusest (sel juhul, kui Müüja on Ostja pangaga sõlminud vastava lepingu), või teostades makse ükskõik millisest pangast Müüja kontole, mis on kirjas „Rekvisiitide“ all.

  6.2. Kui muutuvad Ostja registreerimisvormil esitatud andmed, on Ostja kohustatud viivitamata neid uuendama.

  6.3 Ostja kohustub kinnitama maksekorralduse Ostja pangas internetis, kuhu ta suunatakse e-kaupluses (sel juhul, kui Müüja on Ostja pangaga sõlminud vastava lepingu), või teostades makse ükskõik millisest pangast ning edastama e-kirjaga Müüjale teate makse tegemisest mitte hiljem kui 24 tunni jooksul nupule „Telli“ vajutamise hetkest. Kui selle tähtaja jooksul ei ole maksekorraldust kinnitatud, siis on Müüjal õigus arvata, et Ostja on ostu-müügilepingust loobunud. Ostja välja valitud kaubad reserveeritakse ja Müüja hakkab täitma ostu-müügilepingut alles siis, kui Müüja saab Ostja pangast või Ostjalt teatise selle kohta, et valitud Kauba eest on tasutud.

  6.4. Ostja on kohustatud järgima muid käesolevas Eeskirjas ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

  7. Kauba kohaletoimetamine

  7.1. Kauba toob kohale transpordiettevõte.

  7.2. Kui soovite kauba saata tasulistesse kohtadesse, oleks kõige parem võtta meiega ühendust e-posti aadressil [email protected] ja me arutame võimalused läbi.

  7.3. Tavaliselt tarnitakse kaup Ostja nimetatud aadressil 1-3 tööpäeva jooksul alates kauba eest tasumisest, kui kaup on Müüja laos. Müüja ei garanteeri, et kaubad toimetatakse kohale kõigil juhtudel eelmises lauses nimetatud tähtaja jooksul, eriti kui tellitavaid kaupu ei ole Müüja ladudes. Kauba kohaletoimetamine toimub kogu Leedu Vabariigi territooriumil, kaasa arvatud Kura säärel.

  7.4. Täpse kauba tarnekuupäeva ja aja nimetab Müüja Ostjale esitatud teatises e-posti aadressil, mille Ostja esitab registreerimisvormil. Ostja, kes on sõlminud ostu-müügilepingu, kohustub iga päev kontrollima nimetatud e-postkasti, kuni on tulnud teatis kauba tarne kohta.

  7.5. Saadetise kohaletoimetamise ajal on Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja kohustatud koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise pakendi seisundit, kaubakogust, kvaliteeti ja tootevalikut.

  7.5.1. Kui on tuvastatud pakendi kahjustus, kuid ei ole tuvastatud puudusi kauba koguses, kvaliteedi ja tootevalikus, on Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja kohustatud tegema märke pakendi kahjustuse kohta käsiskännerisse või paberil olevale tarnekinnitusele.

  7.5.2. Kui on tuvastatud puudused kauba koguses ja/ või kvaliteedis ja/ või tootevalikus, ei pea Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja saadetist vastu võtma. Sel juhul täidab transpordifirma esindaja koos Ostjaga või olenevalt olukorrast Ostja esindajaga spetsiaalse saadetiste kontrollimise akti, milles kirjeldatakse leitud kahjustusi.

  7.5.3. Kui Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja on saadetise vastu võtnud ja andnud allkirja transpordiettevõtte esindaja käsiskännerisse või paberil olevale tarnekinnitusele ja märgib sinna pakendi kahjustused, loetakse, et kaup on kohale toodud kahjustatud pakendis, kuid kauba kogus, kvaliteet ja tootevalik vastavad ostu-müügilepingu tingimustele ning lisateenused, mis on märgitud käsiskänneris või paberil kinnituslehel, on osutatud nõuetekohaselt.

  7.5.4. Kui Ostja või olenevalt olukorrast Ostja esindaja on saadetise vastu võtnud ja andnud allkirja transpordiettevõtte esindaja käsiskännerisse või paberil tarnekinnitusele ega tee sinna märkusi, loetakse, et kaup on kohale toodud kahjustamata pakendis ning kauba kogus, kvaliteet ja tootevalik vastavad ostu-müügilepingu tingimustele ja lisateenused, mis on märgitud käsiskänneris või paberil kinnituslehel, on osutatud nõuetekohaselt.

  7.6. Kui kaubad on Ostja nimetatud aadressile kohale toodud, siis loetakse, et kaup on Ostjale üle antud, vaatamata sellele, kas kauba võttis faktiliselt vastu Ostja või Ostja nimetatud aadressil ükskõik milline teine isik. Kui planeeritaval kauba tarnepäeval ei ole kaupa kohale toodud, teavitab Ostja sellest Müüjat viivitamatult, kuid hiljemalt planeeritud tarnepäevale järgneval päeval. Vastasel juhul kaotab Ostja õiguse esitada Müüjale nõudeid, mis on seotud kaupade tarne või hilinetud tarnega.

  8. Kauba tagastamine

  8.1. Kui Ostja (tarbija) loobub kauba ostu-müügilepingust, nagu seda sätestab Eeskirja punkt 3.2, tagastatakse kaup Müüja kuludega ja Ostja tasutud raha tagastatakse 14 tööpäeva jooksul kauba jõudmisest ettevõtte büroosse.

  8.1.1. Kaup tagastatakse originaalpakendis koos dokumentidega. Enne kauba tagastamist peab ostja kindlasti võtma ühendust müüjaga nimetatud telefonil või e-posti aadressil [email protected]

  8.1.2. Ostja vastutab tagastatava toote nõuetekohase ja täieliku komplekteerimise ja pakendamise eest. Kui kaup ei ole komplekteeritud ja (või) nõuetekohaselt pakendatud, ei võta Müüja tagastatavat kaupa vastu.

  8.1.3. Kaupa ei võeta tagasi, kui kaup on kasutatud ja (või) rikutud ja (või) on kaotanud kaubandusliku välimuse (kauba või selle pakendi välimuse muutusi, mis olid vajalikud selleks, et kaup üle vaadata, ei loeta kauba välimuse oluliseks muutuseks).

  8.2. Kui tarnitav kaup ei vasta kvaliteedinõuetele või Ostjale (tarbijale) ei meeldi ostetud toote kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus (välja arvatud õigusaktides nimetatud kaubad, mida Ostjal pole õigust vahetada (tagastada) seetõttu, et talle ei meeldi kauba kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus).

  8.3. Kõigil tagastamise juhtudel peab ostja pöörduma ülalnimetatud kontaktidel ja alles pärast teabe saamist müügiesindajalt tagastama kauba kulleriga või toimetama ise määratud asukohta.

  9. Üldine vastutus

  9.1. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab tagajärgede eest, mis tekkisid registreerimisvormil esitatud andmete vigade või ebatäpsuse korral.

  9.2. E-poega sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest vastutavad pooled Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

  9.3. Võttes arvesse Leedu Vabariigi digiallkirja seaduse § 8 lg 3 sätteid, lepib Ostja Müüjaga kokku, et e-kaupluses Ostja tegevuse kinnitamisele e-kaupluse sisselogimise andmetega (identifitseerimiskoodiga) kehtib digiallkirja seaduse § 8 lg 1 sätestatud digiallkirja õiguslik jõud (s.t. sellel on sama juriidiline jõud nagu allkirjal kirjalikes dokumentides ja see on kohtus tõendamisvahendina lubatud). Ostja on kohustatud hoidma oma e-kaupluse andmeid turvaliselt ja mitte avaldama neid, tagama, et andmed oleksid teada vaid temale endale ja andmeid kasutaks vaid ta ise, mitte andma üle või muul moel võimaldama teistel isikutel andmetega tutvuda või neid kasutada. Kui tekib kahtlus, et sisselogimise andmed võisid sattuda teise isiku kätte, viivitamata teavitama sellest Müüjat, lisaks viivitamata teavitama Müüjat e-kauplusesse sisselogimise andmete rikkumisest või avalikustamisest. Kõik toimingud, mis on teostatud Ostja tuvastamise koodiga, loetakse tema poolt teostatuks ja Ostja vastutab täielikult selliste toimingute tagajärgede eest.

  9.4. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui Ostja satub nendele veebilehtedele Müüja e-kaupluses olevate viidete kaudu.

  9.5. Müüja ei vastuta selle eest, kui e-kaupluses olevad tooted ei vasta oma värvi, kuju või teiste parameetrite poolest kauba reaalsele suurusele, kujule ja värvile Ostja kasutatava kuvari omaduste tõttu.

  9.6. Kui on tekitatud kahju, hüvitab süüdiolev osapool teisele osapoolele otseselt tema süül tekitatud kahju.

  10. Isikuandmete töötlemine

  10.1. Kui Ostja esitab Tellimuse Müüjale, siis on ta kohustatud esitama isikuandmed, mille alusel saab Müüja Ostjat tuvastada, Tellimust kohale toimetada, võtta ühendust, kui on vaja täiendavat teavet, või (kui klient annab oma nõusoleku) kasutada neid otseturunduse eesmärgil.

  10.2. Kui Ostja esitab Tellimuse Müüjale, siis ta nõustub, et tema nimetatud e-posti aadressil ja telefoninumbril edastatakse infoteateid, mis on vajalikud Kauba tellimuse täitmiseks.

  10.3. Ostja, kes ei soovi, et tema e-posti aadressi või telefoninumbrit kasutataks edaspidi otseturunduse eesmärgil, peab sellest Müüjat teavitama.

  10.4. Müüja kinnitab, et Ostja nimetatud isikuandmeid hakatakse töötlema ainult Kauba Müüjalt ostmise ning otseturunduse (välja arvatud juhul, kui Ostja teatab Eeskirja punktis 10.3 kirjeldatud korras, et ta ei soovi, et tema isikuandmeid töödeldaks otseturunduse eesmärgil) eesmärgil. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes pakuvad Kauba kohaletoimetamise või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

  10.5. Isikuandmeid, mida Ostja kasutab korralduste tegemisel oma kreedit- või deebetkontodelt Müüjale pangasüsteemides, töödeldakse turvaliselt, kasutades ohutu side SSL (inglise keeles Secure Socket Layer) sertifikaate. Nende isikuandmete eest kannavad kogu vastutust pangad, mida Ostja kasutab.

  10.6. Ostjal kui andmete subjektil on õigus saada teavet selle kohta, kuidas tema isikuandmeid töödeldakse, neid korrigeerida, kustutada või mitte nõustuda, et neid töödeldakse.

  10.7. Selleks, et Ostjale oleks tagatud e-kaupluse kasutamise täielikud võimalused, salvestab Müüja Ostja arvutisse (seadmesse) spetsiaalse teabe – küpsised. Salvestatud teavet kasutab Müüja Ostja kui varem e-kauplust külastanud isiku äratundmiseks, Ostja Ostukorvi pandud ostude info säilitamiseks, veebilehe külastatavuse statistika kogumiseks. Ostjal on võimalus üle vaadata, millise teabe (küpsised) Müüja salvestab, ja ta võib ära kustutada osa või kõik salvestatud küpsised. Samuti on Ostjal õigus mitte nõustuda, et tema arvutisse (seadmesse) salvestataks ja kasutataks teavet (küpsiseid), kuid sel juhul võivad mõned e-kaupluse funktsioonid olla talle mitte juurdepääsetavad. Kinnitades Eeskirja, annab Ostja oma nõusoleku, et tema arvutisse (seadmesse) salvestatakse see teave. Selle nõusoleku võib Ostja igal ajal tühistada, muutes oma veebibrauseri seadeid või pöördudes Müüja poole.

  10.8 Igasuguse taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, peab Ostja esitama Müüjale kirjalikult. Kui Müüja on saanud Ostjalt selle taotluse või korralduse, siis esitab ta Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku vastuse.

  10.9. Kui Ostja ei nõustu Eeskirja selles peatükis kirjeldatud Isikuandmete kaitse põhimõtetega, siis kaotab Ostja õiguse kasutada e-kaupluse teenuseid.

  11. Teabe edastamine

  11.1. Müüja saadab kõik teated Ostjale Ostja registreerimisvormil märgitud e-posti aadressil.

  11.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-kaupluse ülemises osas esitatud andmetel (telefonil +37065090903 ja e-postiga aadressil [email protected]).

  12. Lõpusätted

  12.1. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et kogu teave, mis esitatakse Müüja e-kaupluse veebilehel (kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, see Eeskiri, informatsioon Müüja kohta, pakutavad kaubad ja teenused ning nende omadused, Ostja õigused keelduda ostu-müügilepingu ellu viimise korrast, Müüja esitatud kauba hoolduse teenused ja garantiid (kui neid antakse)) on esitatud Ostjale kirjalikult.